Tùy viên quân sự nước ngoài thăm Thừa Thiên Huế (2023)

'); if (!settings.autoWidth) { if (length <= settings.item) { $slide.find('.lSAction').hide() } } other { if (refresh.calWidth(false) < elSize) { $slide .find('.lSAction').hide() } } $slide.find('.lSAction a').on('click', function (e) { if (e.preventDefault) { e.preventDefault() } other { e.returnValue = false } if ($(this).attr('class') === 'lSPrev') { $el.goToPrevSlide() } other { $el.goToNextSlide() } return false }) } }, initStyle: function () { var $this = this; if (settings.mode === 'fade') { settings.autoWidth = false; settings.slideEndAnimation = false } if (settings.auto) { settings.slideEndAnimation = false } if (settings.autoWidth) { settings.slideMove = 1; settings.item = 1 } if (settings.loop) { settings.slideMove = 1; settings.freeMove = false } settings.onB BeforeStart.call(this, $el); refresh.chbreakpoint(); $el.addClass('lightSlider').wrap('

(Video) NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BẠN NÊN BIẾT

'); $slide = $el.parent('.lSSlideWrapper'); if (settings.rtl === true) { $slide.parent().addClass('lSrtl') } if (settings.vertical) { $slide.parent().addClass('vertical'); elSize = settings.verticalHeight; $slide.css('height', elSize + 'px') } other { elSize = $el.outerWidth() } $children.addClass('lslide'); if (settings.loop === true && settings.mode === 'slide') { refresh.calSW(); refresh.clone = function () { if (refresh.calWidth(true) > elSize) { var tWr = 0, tI = 0; for (var k = 0; k < $children.length; k++) { tWr += (parseInt($el.find('.lslide').eq(k).width()) + settings.slideMargin); tI++; if (tWr >= (elSize + settings.slideMargin)) { break } } var tItem = settings.autoWidth === true ? tI : cài đặt.item; if (tItem < $el.find('.clone.left').length) { for (var i = 0; i < $el.find('.clone.left').length - tItem; i++) { $ children.eq(i).remove() } } if (tItem < $el.find('.clone.right').length) { for (var j = $children.length - 1; j > ($children. chiều dài - 1 - $el.find('.clone.right').length) ; j--) { cảnh--; $children.eq(j).remove() } } for (var n = $el.find('.clone.right').length; n < tItem; n++) { $el.find('.lslide') .eq(n).clone().removeClass('lslide').addClass('clone right').appendTo($el); cảnh++ } for (var m = $el.find('.lslide').length - $el.find('.clone.left').length; m > ($el.find('.lslide').length - tItem) ; m--) { $el.find('.lslide').eq(m - 1).clone().removeClass('lslide').addClass('clone left').prependTo($el ) } $children = $el.children() } other { if ($children.hasClass('clone')) { $el.find('.clone').remove(); $this.move($el, 0) } } }; refresh.clone() } refresh.sSW = function() { length = $children.length; if (settings.rtl === true && settings.vertical === false) { gutter = 'margin-left' } if (settings.autoWidth === false) { $children.css(property, slideWidth + 'px' ) } $children.css(máng xối, settings.slideMargin + 'px'); w = refresh.calWidth(false); $el.css(thuộc tính, w + 'px'); if (settings.loop === true && settings.mode === 'slide') { if (on === false) { scene = $el.find('.clone.left').length } } }; refresh.calL = function () { $children = $el.children(); chiều dài = $children.length }; if (this.doCss()) { $slide.addClass('usingCss') } refresh.calL(); if (settings.mode === 'slide') { refresh.calSW(); refresh.sSW(); if (settings.loop === true) { slideValue = $this.slideValue(); this.move($el, slideValue) } if (settings.vertical === false) { this.setHeight($el, false) } } other { this.setHeight($el, true); $el.addClass('lSFade'); if (!this.doCss()) { $children.fadeOut(0); $children.eq(scene).fadeIn(0) } } if (settings.loop === true && settings.mode === 'slide') { $children.eq(scene).addClass('active') } khác { $children.first().addClass('active') } }, máy nhắn tin: function () { var $this = this; refresh.createPager = function () { thumbWidth = (elSize - ((settings.thumbItem * (settings.thumbMargin)) - settings.thumbMargin)) / settings.thumbItem; var $children = $slide.find('.lslide'); var length = $slide.find('.lslide').length; var i = 0, máy nhắn tin = '', v = 0; for (i = 0; i < length; i++) { if (settings.mode === 'slide') { if (!settings.autoWidth) { v = i * ((slideWidth + settings.slideMargin) * settings.slideMove ) } other { v += ((parseInt($children.eq(i).width()) + settings.slideMargin) * settings.slideMove) } } var thumb = $children.eq(i * settings.slideMove). attr('dữ liệu ngón tay cái'); if (settings.gallery === true) { máy nhắn tin += '

(Video) Biến Động Miền Trung/ Thiếu Tá Liên Thành Phần 1/ Diễn Đọc Thiên Hoàng

 • ' } khác { máy nhắn tin += '

  (Video) 2 Ngày 1 Đêm Việt Nam |Tập 5: Trường Giang bị đồng đội chê, Ngô Kiến Huy "môi kề môi" với HIEUTHUHAI

 • ' + (tôi + 1) + '
 • ' } if (settings.mode === 'slide') { if ((v) >= w - elSize - settings.slideMargin) { i = i + 1; var minPgr = 2; if (settings.autoWidth) { máy nhắn tin += '

  (Video) (TỔNG HỢP) Diễn Biến Gay Cấn Đàm Phán Hiệp Định Paris 1973 Lịch Sử | Lịch Sử Quân Sự

 • ' + (tôi + 1) + '
 • '; minPgr = 1 } if (i < minPgr) { pagers = null; $slide.parent().addClass('noPager') } other { $slide.parent().removeClass('noPager') } break } } } var $cSouter = $slide.parent(); $cSouter.find('.lSPager').html(máy nhắn tin); if (settings.gallery === true) { if (settings.vertical === true) { $cSouter.find('.lSPager').css('width', settings.vThumbWidth + 'px') } pagerWidth = (i * (settings.thumbMargin + thumbWidth)) + 0,5; $cSouter.find('.lSPager').css({ property: pagerWidth + 'px', 'transition-duration': settings.speed + 'ms' }); if (settings.vertical === true) { $slide.parent().css('padding-right', (settings.vThumbWidth + settings.galleryMargin) + 'px') } $cSouter.find('.lSPager' .css(property, pagerWidth + 'px') } var $pager = $cSouter.find('.lSPager').find('li'); $pager.first().addClass('active'); $pager.on('click', function () { if (settings.loop === true && settings.mode === 'slide') { scene = scene + ($pager.index(this) - $cSouter. find('.lSPager').find('li.active').index()) } other { scene = $pager.index(this) } $el.mode(false); if (settings.gallery === true) { $this.slideThumb() } return false }) }; if (settings.pager) { var cl = 'lSpg'; if (settings.gallery) { cl = 'lSGallery' } $slide.after('

  (Video) 2 Ngày 1 Đêm Việt Nam | Tập 10: Ngô Kiến Huy lật thuyền, Dương Lâm "ra vẻ" làm anh em phải "đội mâm"

   '); var gMargin = (settings.vertical) ? 'margin-left' : 'margin-top'; $slide.parent().find('.lSPager').css(gMargin, settings.galleryMargin + 'px'); refresh.createPager() } setTimeout(function () { refresh.init() }, 0) }, setHeight: function (ob, fade) { var obj = null, $this = this; if (settings.loop) { obj = ob.children('.lslide ').first() } else { obj = ob.children().first() } var setCss = function () { var tH = obj.outerHeight(), tP = 0, tHT = tH; if (fade) { tH = 0; tP = ((tHT) * 100) / elSize } ob.css({ 'height': tH + 'px', 'padding-bottom': tP + '%' }) }; setCss(); if (obj.find('img').length) { if (obj.find('img')[0].complete) { setCss(); if (!interval) { $this.auto() } } else { obj.find('img').load(function () { setTimeout(function () { setCss(); if (!interval) { $this.auto() } }, 100) }) } } else { if (!interval) { $this.auto() } } }, active: function (ob, t) { if (this.doCss() && settings.mode === 'fade') { $slide.addClass('on') } var sc = 0; if (scene * settings.slideMove < length) { ob.removeClass('active'); if (!this.doCss() && settings.mode === 'fade' && t === false) { ob.fadeOut(settings.speed) } if (t === true) { sc = scene } else { sc = scene * settings.slideMove } var l, nl; if (t === true) { l = ob.length; nl = l - 1; if (sc + 1 >= l) { sc = nl } } if (settings.loop === true && settings.mode === 'slide') { if (t === true) { sc = scene - $el.find('.clone.left').length } else { sc = scene * settings.slideMove } if (t === true) { l = ob.length; nl = l - 1; if (sc + 1 === l) { sc = nl } else if (sc + 1 > l) { sc = 0 } } } if (!this.doCss() && settings.mode === 'fade' && t === false) { ob.eq(sc).fadeIn(settings.speed) } ob.eq(sc).addClass('active') } else { ob.removeClass('active'); ob.eq(ob.length - 1).addClass('active'); if (!this.doCss() && settings.mode === 'fade' && t === false) { ob.fadeOut(settings.speed); ob.eq(sc).fadeIn(settings.speed) } } }, move: function (ob, v) { if (settings.rtl === true) { v = -v } if (this.doCss()) { if (settings.vertical === true) { ob.css({ 'transform': 'translate3d(0px, ' + (-v) + 'px, 0px)', '-webkit-transform': 'translate3d(0px, ' + (-v) + 'px, 0px)' }) } else { ob.css({ 'transform': 'translate3d(' + (-v) + 'px, 0px, 0px)', '-webkit-transform': 'translate3d(' + (-v) + 'px, 0px, 0px)', }) } } else { if (settings.vertical === true) { ob.css('position', 'relative').animate({ top: -v + 'px' }, settings.speed, settings.easing) } else { ob.css('position', 'relative').animate({ left: -v + 'px' }, settings.speed, settings.easing) } } var $thumb = $slide.parent().find('.lSPager').find('li'); this.active($thumb, true) }, fade: function () { this.active($children, false); var $thumb = $slide.parent().find('.lSPager').find('li'); this.active($thumb, true) }, slide: function () { var $this = this; refresh.calSlide = function () { if (w > elSize) { slideValue = $this.slideValue(); $this.active($children, false); if ((slideValue) > w - elSize - settings.slideMargin) { slideValue = w - elSize - settings.slideMargin } else if (slideValue < 0) { slideValue = 0 } $this.move($el, slideValue); if (settings.loop === true && settings.mode === 'slide') { if (scene >= (length - ($el.find('.clone.left').length / settings.slideMove))) { $this.resetSlide($el.find('.clone.left').length) } if (scene === 0) { $this.resetSlide($slide.find('.lslide').length) } } } }; refresh.calSlide() }, resetSlide: function (s) { var $this = this; $slide.find('.lSAction a').addClass('disabled'); setTimeout(function () { scene = s; $slide.css('transition-duration', '0ms'); slideValue = $this.slideValue(); $this.active($children, false); plugin.move($el, slideValue); setTimeout(function () { $slide.css('transition-duration', settings.speed + 'ms'); $slide.find('.lSAction a').removeClass('disabled') }, 50) }, settings.speed + 100) }, slideValue: function () { var _sV = 0; if (settings.autoWidth === false) { _sV = scene * ((slideWidth + settings.slideMargin) * settings.slideMove) } else { _sV = 0; for (var i = 0; i < scene; i++) { _sV += (parseInt($children.eq(i).width()) + settings.slideMargin) } } return _sV }, slideThumb: function () { var position; switch (settings.currentPagerPosition) { case 'left': position = 0; break; case 'middle': position = (elSize / 2) - (thumbWidth / 2); break; case 'right': position = elSize - thumbWidth } var sc = scene - $el.find('.clone.left').length; var $pager = $slide.parent().find('.lSPager'); if (settings.mode === 'slide' && settings.loop === true) { if (sc >= $pager.children().length) { sc = 0 } else if (sc < 0) { sc = $pager.children().length } } var thumbSlide = sc * ((thumbWidth + settings.thumbMargin)) - (position); if ((thumbSlide + elSize) > pagerWidth) { thumbSlide = pagerWidth - elSize - settings.thumbMargin } if (thumbSlide < 0) { thumbSlide = 0 } this.move($pager, thumbSlide) }, auto: function () { if (settings.auto) { clearInterval(interval); interval = setInterval(function () { $el.goToNextSlide() }, settings.pause) } }, pauseOnHover: function () { var $this = this; if (settings.auto && settings.pauseOnHover) { $slide.on('mouseenter', function () { $(this).addClass('ls-hover'); $el.pause(); settings.auto = true }); $slide.on('mouseleave', function () { $(this).removeClass('ls-hover'); if (!$slide.find('.lightSlider').hasClass('lsGrabbing')) { $this.auto() } }) } }, touchMove: function (endCoords, startCoords) { $slide.css('transition-duration', '0ms'); if (settings.mode === 'slide') { var distance = endCoords - startCoords; var swipeVal = slideValue - distance; if ((swipeVal) >= w - elSize - settings.slideMargin) { if (settings.freeMove === false) { swipeVal = w - elSize - settings.slideMargin } else { var swipeValT = w - elSize - settings.slideMargin; swipeVal = swipeValT + ((swipeVal - swipeValT) / 5) } } else if (swipeVal < 0) { if (settings.freeMove === false) { swipeVal = 0 } else { swipeVal = swipeVal / 5 } } this.move($el, swipeVal) } }, touchEnd: function (distance) { $slide.css('transition-duration', settings.speed + 'ms'); if (settings.mode === 'slide') { var mxVal = false; var _next = true; slideValue = slideValue - distance; if ((slideValue) > w - elSize - settings.slideMargin) { slideValue = w - elSize - settings.slideMargin; if (settings.autoWidth === false) { mxVal = true } } else if (slideValue < 0) { slideValue = 0 } var gC = function (next) { var ad = 0; if (!mxVal) { if (next) { ad = 1 } } if (!settings.autoWidth) { var num = slideValue / ((slideWidth + settings.slideMargin) * settings.slideMove); scene = parseInt(num) + ad; if (slideValue >= (w - elSize - settings.slideMargin)) { if (num % 1 !== 0) { scene++ } } } else { var tW = 0; for (var i = 0; i < $children.length; i++) { tW += (parseInt($children.eq(i).width()) + settings.slideMargin); scene = i + ad; if (tW >= slideValue) { break } } } }; if (distance >= settings.swipeThreshold) { gC(false); _next = false } else if (distance <= -settings.swipeThreshold) { gC(true); _next = false } $el.mode(_next); this.slideThumb() } else { if (distance >= settings.swipeThreshold) { $el.goToPrevSlide() } else if (distance <= -settings.swipeThreshold) { $el.goToNextSlide() } } }, enableDrag: function () { var $this = this; if (!isTouch) { var startCoords = 0, endCoords = 0, isDraging = false; $slide.find('.lightSlider').addClass('lsGrab'); $slide.on('mousedown', function (e) { if (w < elSize) { if (w !== 0) { return false } } if ($(e.target).attr('class') !== ('lSPrev') && $(e.target).attr('class') !== ('lSNext')) { startCoords = (settings.vertical === true) ? e.pageY : e.pageX; isDraging = true; if (e.preventDefault) { e.preventDefault() } else { e.returnValue = false } $slide.scrollLeft += 1; $slide.scrollLeft -= 1; $slide.find('.lightSlider').removeClass('lsGrab').addClass('lsGrabbing'); clearInterval(interval) } }); $(window).on('mousemove', function (e) { if (isDraging) { endCoords = (settings.vertical === true) ? e.pageY : e.pageX; $this.touchMove(endCoords, startCoords) } }); $(window).on('mouseup', function (e) { if (isDraging) { $slide.find('.lightSlider').removeClass('lsGrabbing').addClass('lsGrab'); isDraging = false; endCoords = (settings.vertical === true) ? e.pageY : e.pageX; var distance = endCoords - startCoords; if (Math.abs(distance) >= settings.swipeThreshold) { $(window).on('click.ls', function (e) { if (e.preventDefault) { e.preventDefault() } else { e.returnValue = false } e.stopImmediatePropagation(); e.stopPropagation(); $(window).off('click.ls') }) } $this.touchEnd(distance) } }) } }, enableTouch: function () { var $this = this; if (isTouch) { var startCoords = {}, endCoords = {}; $slide.on('touchstart', function (e) { endCoords = e.originalEvent.targetTouches[0]; startCoords.pageX = e.originalEvent.targetTouches[0].pageX; startCoords.pageY = e.originalEvent.targetTouches[0].pageY; clearInterval(interval) }); $slide.on('touchmove', function (e) { if (w < elSize) { if (w !== 0) { return false } } var orig = e.originalEvent; endCoords = orig.targetTouches[0]; var xMovement = Math.abs(endCoords.pageX - startCoords.pageX); var yMovement = Math.abs(endCoords.pageY - startCoords.pageY); if (settings.vertical === true) { if ((yMovement * 3) > xMovement) { e.preventDefault() } $this.touchMove(endCoords.pageY, startCoords.pageY) } else { if ((xMovement * 3) > yMovement) { e.preventDefault() } $this.touchMove(endCoords.pageX, startCoords.pageX) } }); $slide.on('touchend', function () { if (w < elSize) { if (w !== 0) { return false } } var distance; if (settings.vertical === true) { distance = endCoords.pageY - startCoords.pageY } else { distance = endCoords.pageX - startCoords.pageX } $this.touchEnd(distance) }) } }, build: function () { var $this = this; $this.initialStyle(); if (this.doCss()) { if (settings.enableTouch === true) { $this.enableTouch() } if (settings.enableDrag === true) { $this.enableDrag() } } $(window).on('focus', function () { $this.auto() }); $(window).on('blur', function () { clearInterval(interval) }); $this.pager(); $this.pauseOnHover(); $this.controls(); $this.keyPress() } }; plugin.build(); refresh.init = function () { refresh.chbreakpoint(); if (settings.vertical === true) { if (settings.item > 1) { elSize = settings.verticalHeight } else { elSize = $children.outerHeight() } $slide.css('height', elSize + 'px') } else { elSize = $slide.outerWidth() } if (settings.loop === true && settings.mode === 'slide') { refresh.clone() } refresh.calL(); if (settings.mode === 'slide') { $el.removeClass('lSSlide') } if (settings.mode === 'slide') { refresh.calSW(); refresh.sSW() } setTimeout(function () { if (settings.mode === 'slide') { $el.addClass('lSSlide') } }, 1000); if (settings.pager) { refresh.createPager() } if (settings.adaptiveHeight === true && settings.vertical === false) { $el.css('height', $children.eq(scene).outerHeight(true)) } if (settings.adaptiveHeight === false) { if (settings.mode === 'slide') { if (settings.vertical === false) { plugin.setHeight($el, false) } else { plugin.auto() } } else { plugin.setHeight($el, true) } } if (settings.gallery === true) { plugin.slideThumb() } if (settings.mode === 'slide') { plugin.slide() } if (settings.autoWidth === false) { if ($children.length <= settings.item) { $slide.find('.lSAction').hide() } else { $slide.find('.lSAction').show() } } else { if ((refresh.calWidth(false) < elSize) && (w !== 0)) { $slide.find('.lSAction').hide() } else { $slide.find('.lSAction').show() } } }; $el.goToPrevSlide = function () { if (scene > 0) { settings.onBeforePrevSlide.call(this, $el, scene); scene--; $el.mode(false); if (settings.gallery === true) { plugin.slideThumb() } } else { if (settings.loop === true) { settings.onBeforePrevSlide.call(this, $el, scene); if (settings.mode === 'fade') { var l = (length - 1); scene = parseInt(l / settings.slideMove) } $el.mode(false); if (settings.gallery === true) { plugin.slideThumb() } } else if (settings.slideEndAnimation === true) { $el.addClass('leftEnd'); setTimeout(function () { $el.removeClass('leftEnd') }, 400) } } }; $el.goToNextSlide = function () { var nextI = true; if (settings.mode === 'slide') { var _slideValue = plugin.slideValue(); nextI = _slideValue < w - elSize - settings.slideMargin } if (((scene * settings.slideMove) < length - settings.slideMove) && nextI) { settings.onBeforeNextSlide.call(this, $el, scene); scene++; $el.mode(false); if (settings.gallery === true) { plugin.slideThumb() } } else { if (settings.loop === true) { settings.onBeforeNextSlide.call(this, $el, scene); scene = 0; $el.mode(false); if (settings.gallery === true) { plugin.slideThumb() } } else if (settings.slideEndAnimation === true) { $el.addClass('rightEnd'); setTimeout(function () { $el.removeClass('rightEnd') }, 400) } } }; $el.mode = function (_touch) { if (settings.adaptiveHeight === true && settings.vertical === false) { $el.css('height', $children.eq(scene).outerHeight(true)) } if (on === false) { if (settings.mode === 'slide') { if (plugin.doCss()) { $el.addClass('lSSlide'); if (settings.speed !== '') { $slide.css('transition-duration', settings.speed + 'ms') } if (settings.cssEasing !== '') { $slide.css('transition-timing-function', settings.cssEasing) } } } else { if (plugin.doCss()) { if (settings.speed !== '') { $el.css('transition-duration', settings.speed + 'ms') } if (settings.cssEasing !== '') { $el.css('transition-timing-function', settings.cssEasing) } } } } if (!_touch) { settings.onBeforeSlide.call(this, $el, scene) } if (settings.mode === 'slide') { plugin.slide() } else { plugin.fade() } if (!$slide.hasClass('ls-hover')) { plugin.auto() } setTimeout(function () { if (!_touch) { settings.onAfterSlide.call(this, $el, scene) } }, settings.speed); on = true }; $el.play = function () { $el.goToNextSlide(); settings.auto = true; plugin.auto() }; $el.pause = function () { settings.auto = false; clearInterval(interval) }; $el.refresh = function () { refresh.init() }; $el.getCurrentSlideCount = function () { var sc = scene; if (settings.loop) { var ln = $slide.find('.lslide').length, cl = $el.find('.clone.left').length; if (scene <= cl - 1) { sc = ln + (scene - cl) } else if (scene >= (ln + cl)) { sc = scene - ln - cl } else { sc = scene - cl } } return sc + 1 }; $el.getTotalSlideCount = function () { return $slide.find('.lslide').length }; $el.goToSlide = function (s) { if (settings.loop) { scene = (s + $el.find('.clone.left').length - 1) } else { scene = s } $el.mode(false); if (settings.gallery === true) { plugin.slideThumb() } }; $el.destroy = function () { if ($el.lightSlider) { $el.goToPrevSlide = function () { }; $el.goToNextSlide = function () { }; $el.mode = function () { }; $el.play = function () { }; $el.pause = function () { }; $el.refresh = function () { }; $el.getCurrentSlideCount = function () { }; $el.getTotalSlideCount = function () { }; $el.goToSlide = function () { }; $el.lightSlider = null; refresh = { init: function () { } }; $el.parent().parent().find('.lSAction, .lSPager').remove(); $el.removeClass('lightSlider lSFade lSSlide lsGrab lsGrabbing leftEnd right').removeAttr('style').unwrap().unwrap(); $el.children().removeAttr('style'); $children.removeClass('lslide active'); $el.find('.clone').remove(); $children = null; interval = null; on = false; scene = 0 } }; setTimeout(function () { settings.onSliderLoad.call(this, $el) }, 10); $(window).on('resize orientationchange', function (e) { setTimeout(function () { if (e.preventDefault) { e.preventDefault() } else { e.returnValue = false } refresh.init() }, 200) }); return this } }(jQuery)); $(document).ready(function () { $("#content-slider").lightSlider({ loop: true, keyPress: true }); $('#image-gallery').lightSlider({ gallery: true, item: 1, thumbItem: 9, slideMargin: 0, speed: 500, auto: false, loop: true, onSliderLoad: function () { $('#image-gallery').removeClass('cS-hidden'); } }); }); function hideDisplay() { $(".toptwo").hide() }; function hideDisplayNotImg() { $(".hinone").hide() }; function preview() { var left = (screen.width / 2) - 400, top = (screen.height / 2) - 300; return window.open("/preview/pid/3/newid/552656", "Related news", 'toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, scrollbars=yes, resizable=no, copyhistory=no, width=800, height=600, top=20, left=' + left); }

   (Video) Bằng Chứng Thầy Ăn THỊT CHÓ X ú c Phạm T ôn Giáo VN Và Người Ăn Chay

   Videos

   1. Bằng Chứng Thầy Ăn THỊT CHÓ X ú c Phạm T ôn Giáo VN Và Người Ăn Chay
   (NGUYỄN THẮNG KẾT NỐI YÊU THƯƠNG)
   2. Bài diễn văn để đời của Tổng Thống VNCH NGUYỄN VĂN THIỆU trong ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa
   (Sài Gòn Sử Ký)
   3. Lạc giữa "Thành phố Ma" hoành tráng nhất Việt Nam
   (Challenge Me - Hãy Thách Thức Tôi)
   4. Thừa Thiên Huế lên Thành phố Trung Ương thứ 6 ? - Nâng Tầm Kiến Thức
   (HIỂU RÕ TRONG 5 PHÚT)
   5. CHIẾN DỊCH HUẾ - ĐÀ NẴNG PHẦN 1: ĐÒN SẤM SÉT VÀO TRỊ - THIÊN HUẾ | CHIẾN TRANH VIỆT NAM #38
   (BATTLECRY - NGƯỜI KỂ SỬ)
   6. 🔴05-09- Trương Quốc Huy : "Tứ Trụ Triều Đình" Việt Nam Do Ai Dựng Lên . Quyền Lực Ở TBT hay Bộ CT
   (N10Tv)

   References

   Top Articles
   Latest Posts
   Article information

   Author: Greg O'Connell

   Last Updated: 29/11/2023

   Views: 5229

   Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

   Reviews: 81% of readers found this page helpful

   Author information

   Name: Greg O'Connell

   Birthday: 1992-01-10

   Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

   Phone: +2614651609714

   Job: Education Developer

   Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

   Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.